ภาษาไทย Dansk                                                                                                                ติดต่อสมาคมฯ Link

หน้าหลัก
ประวัติของสมาคม
ห้องสมุด
รูปภาพ
สมัครเป็นสมาชิก
ข่าวจากสถานเอกอัครราชทูต
Valutakurs
Vedtægter
Thai Festival


Click for Bangkok, Thailand Forecast

 

 

 

 


 

ประกาศ จากปี 2002

ประวัติของสมาคมสวัดีไทย-เดนิช เขต Jylland & Fyn

ในปี พ.ศ. ๒๕๒๓ บุคคลกลุ่มหน่ึงจำนวน ๑๒ คน ซึ่งเป็นสามีและภรรยาระหว่างชาวไทย และเดนิช ได้นัดพบปะสังสรรค์ ที่บ้านของคุณวิมล และ Gunther Lauridsen ที่เมือง Vejle จุดประสงค์ก็คือ เพื่อสังสรรค์ และทำความรู้จัก ซึ่งกันและกัน และผู้ีริเริ่มความคิดอันนี้ ก็คือ คุณวิมลและ สุรัสวดี Mørk การสังสรรค์ครั้งนี้ ได้ประสบความสำเร็จอย่างมาก และปีต่อ ๆ มาได้จัดงานสังสรรค์ขึ้นทุกปี ณ สถานที่เดิม

และในปีต่อ ๆ มามีผู้เข้าร่วมงานสังสรรค์นี้ทวี มากขึ้น จนทำให้สถานที่ ที่จัดงานคับแคบ และคุณวิมล ไม่สามารถที่จะต้อนรับแขก เป็นจำนวนมาก ๆ ได้ จึงทำให้งานสังสรรค์นี้ ต้องยุบเลิก และในปี ๒๕๒๗ จึงเป็นครั้งสุดท้าย และในงานครั้งสุดท้ายนี้ ได้มีการเลือกตั้งบุคคลขึ้น ๔ นาย เพื่อจะทำหน้าที่แสวงหาวิธีการ ในการจัดงานและจัดตั้งสมาคมขึ้น

บุคคล ๔ นาย ที่ได้รับเลือกเป็นกรรมการนี้มี นาย Kurt Sandgård, นาย Erling Kok, นาย Børge Mathiasen และ นาย แสวง คงเพชรศักดิ์ คณะกรรมการนี้ได้นัดประชุมขึ้น ๒ ครั้ง จากการ ประชุมนั้นได้มีมติว่า จะจัดงานสังสรรค์และ มีการประชุมจัดตั้งสมาคมขึ้น ในวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๒๘ จึงได้เช่าสถานที่เป็นศาลาประชาคม (Forsamling hus) ที่ตำบล Lillering

นอกจากบุคคล ๔ นายที่กล่าวแล้ว ยังมีบุคคลอีก หลายท่านที่ได้ช่วยในการตระเตรียมและวางแผน

การ อาทิ เช่น นางวราภรณ์ ศรีสกุล เป็นผู้จัดการ พิมพ์บัตรเชิญ นายประนุต อุดม เป็นผู้ติดต่อกับ สถานเอกอัครราชทูตไทย, สถานทูตพาณิชย์ และ บริษัทการบินไทยจำกัด นาย Kurt Sandgård และ นายแสวง คงเพชรศักดิ์ เป็นผู้เขียน ระเบียบข้อบังคับ (Vedtægter) ของสมาคมฯ และได้เสนอชื่อว่า

สมาคมสวัสดีไทย-เดนิช เขต Jylland & Fyn

นวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๒๘ เวลา ๑๘.๐๐ น.ได้มีชาวไทยและเดนิชเข้าร่วมในงานน้ีเป็นจำนวน ๑๒๕ คน มากกว่าตามความคาดหมายไว้ เราคาด หมายไว้ว่า คงจะมีไม่เกิน ๑๐๐ คน จึงทำให้สถาน ที่คับแคบมาก แต่การประชุมและการสังสรรค์ ก็ ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย

อนึ่ง งานครั้งแรกนี้มีแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมด้วย อาทิ เช่น เอกอัครราชทูตไทย ฯณฯ นาย สถิตย์ เสถียรไทย และ ภริยา, เจ้าหน้าที่ของสถานเอก อัครราชทูตฯ ทูตการพาณิชย ์และผู้ช่วย, เจ้าหน้าที่ีจากบริษัทการบินไทยจำกัด เป็นต้น และบริษัท การบินไทยจำกัดได้ช่วยนำสิ่งของ เช่น ดอกกล้วยไม้กลัดอกเสื้อ, ผลไม้จากเมืองไทย, และส่ิงของชำร่วยอื่น ๆ อีกหลายอย่าง ซึ่งได้ใช้เป็นสิ่งของ รางวัลในการจับสลาก

ในงานครั้งแรกนี้ แขกทุก ๆ คน จะต้องนำอาหาร (กับข้าว) มาเอง ส่วนข้าวไม่ต้องนำมา เพราะเราจัดการหุงเอง และได้มีผู้อาสาสมัคร ช่วยเหลือเป็นจำนวนมาก ทางสถานเอกอัคร ราชทูตไทยได้นำของหวานและเครื่องดื่มมาช่วย ฉนั้น จึงเป็นประเพณีของสมาคมฯ มาจนบัดน้ี

ในการประชุมครั้งแรกนี้ (Stifte generalforsamling) ในที่ประชุมได้ลงมติ รับรองระเบียบข้อบังคับ และ ชื่อของสมาคมฯ และได้เลือกต้ังคณะกรรมการบริหารขึ้นเป็นจำนวน ๗ ท่าน และกรรมการได้มีมติจัดตั้งหน้าที่ของกรรมการ ดังนี้

คณะกรรมการชุดแรกของสมาคมฯ

ประธานกรรมการ นายแสวง คงเพช ศักดิ์
รองประธานกรรมการ นางวิมล Lauridsen
เลขาณุการ นาย Kurt Sandgård
เหรัญญิก นางสุรัสวดี กมลาส Mørk
กรรมการ นายสุพรรณ เรืองกระโทก
กรรมการ นาย Erling Kok
กรรมการ นาย Børge Mathiasen

จุดมุ่งหมายของสมาคมฯ
จุดมุ่งหมายของสมาคมคือ เพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนชาวไทยที่มีภูมิลำเนาในประเทศเดนมาร์ก
ในการที่จะปรับตัวให้เข้ากับสังคมและวัฒนธรรมของชาวเดนมาร์ก และในขณะเดียวกันก็รักษาใว้ซึ่งวัฒนธรรมอันดีของไทย
เพื่อเป็นจุดรวมพบปะสังสรรค์ของชาวไทย-เดนิช เช่น จัดงานสังสรรค์ประจำปี
เพื่อเป็นสื่อสัมพันธ์กับเอกชน,สถาบัน ฯลฯ จัดพิมพ์วารสาร “สวัสดีสาร” เพื่อสมาชิกของสมาคมฯ

กิจกรรมของสมาคมฯ
สมาคมฯได้จัดงานสังสรรค์ประจำปีดังนี้
ปี ๒๕๒๘ ที่ Lillering
ปี ๒๕๒๙ ที่ Vejle
ปี ๒๕๓๐ ที่ Nordenskov
ปี ๒๕๓๑ ที่ Bønnerup Strand
ปี ๒๕๓๒ ที่ Kerteminde
ปี ๒๕๓๓ ที่ Bønnerup Strand

เนื่องจากสถานที่ ที่ Bønnerup Strand เหมาะสมกับการจัดงานของสมาคมฯทุกประการ งานสังสรรค์ประจำปีจึงจัดขึ้น ณ สถานที่แห่งนี้ ในทุก ๆ ปี ซึ่งตรงกับเทศกาล Pinsen ของประเทศเดนมาร์ก

นอกจากการจัดงานประจำปีแล้ว ทางสมาคมฯ ได้จัดงานลอยกระทง, งาน thai evening, sommer camp จัดทัวร์เยี่ยมวัดไทยที่ Stenløse, และจัดกิจกรรมสำหรับวัยรุ่นและเด็ก ๆ ทุก ๆปี

ด้านสื่อสารนั้น สมาคมฯได้จัดพิมพ์วารสาร “สวัสดีสาร” เป็นราย ๖ เดือน ซึ่งในระยะขั้น 10 ปีแรกมีแสวง คงเพชรศักดิ์ และคณะกรรม การช่วยกันจัดทำวารสารนี้ และขั้นต่อมาทางสมาคมฯได้มอบหมายให้สุพรรณ เรืองกระโทกเป็นผู้ออกแบบ Logo, layout ของสวัสดีสาร และ Internet web-site ชื่อ www.thai-dansk.dk

สมาคมฯมีห้องสมุดบริการยืม หนังสือ และ วีดิโอ แก่สมาชิก

ด้านบริการนั้น สมาคมฯเป็นสื่อกลางระหว่าง สมาชิก และ สถานเอกอัครราชทูตฯ สถานกงสุล และสถานราชการใน เดนมาร์์ก อาทิ เช่น ช่วยเหลือแนะนำ และ จัดหาล่าม ฯลฯ 
 


ประกาศจากปี 2002
จากการประชุมสามัญใหญ่เมื่อวันที่
18 พฤษภาคม 2545 ประธานของเรา แสวง คงเพชรศักดิ์ กล่าวในที่ประชุมว่า เขาได้รับการเสนอจากโรงงานนมแห่งหนึ่ง ในประเทศไทย ให้ไปดำรงค์ตำแหน่งเป็น ผู้จัดการโรงนมแห่งนี้ ซึ่งเป็นความใฝ่ฝันของเขามาเป็นเวลานาน          
        ด้วยเหตุฉะนี้ เขาจำเป็นต้องขอลาออก จากการเป็นประธานและงานต่างๆของสมาคม สวัสดีไทย/เดนิช เขตุ Jylland และ Fyn

       ณ ที่นี้พวกเราขออวยพรให้คุณแสวงและ ครอบครัว จงประสบความสำเร็จ สมหวัง ในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ 

       และพวกเรามีความปลึ้มปิติอย่างยิ่ง ทีได้มี โอกาส ร่วมงานกับคุณมาเป็นเวลาตั้ง 17 ปี

       จากวันและเวลา สุพรรณ เรืองกระโทก จะเข้ามาเป้นผู้ทำการแทน และนับจากนี้ไป ทุกสิ่งทุกอย่างที่มีข้อเกี่ยวเนื่องกับสมาคมฯ ขอให้ท่านจงติดต่อสอบถามไปยัง

สุพรรณ เรืองกระโทก
Parkvej 26
5492 Vissenbjerg
Danmark
telf: +45 64 47 21 72, +45 25 32 06 76
e-mail:
suphan@thai-dansk.dk

คณะกรรมการ

Sawasdee Thai-Dansk Forening, Parkvej 26, 5492 Vissenbjerg. e-mail: info@thai-dansk.dk

Click for Bangkok, Thailand Forecast